Disclaimer

De tekst op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie over onze trainingen is zo volledig en up-to-date mogelijk. Desondanks kan er een onjuistheid ingeslopen zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen.

KOPIEREN en opnamen

Alle rechten van de gehanteerde presentaties, beeldmateriaal, handouts, readers etc. berusten bij Purple Monkey. Niets uit de readers of uit de training mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Purple Monkey Breinonderwijs.

Voorwaarden

1.Betalingsvoorwaarden

Betalingen voor open trainingen; Na inschrijving ontvang je een bevestiging met programma en factuur. Als je bij de inschrijving een ander factuuradres op geeft, kunnen wij de factuur ook rechtstreeks zenden aan bijvoorbeeld een financiële afdeling. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Betalingen voor in company trainingen; Na afloop van de training zenden wij een gespecificeerde factuur naar de contactpersoon of financiële afdeling. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Betalingen kunnen plaatsvinden op IBAN NL 36 RABO 0341 4648 21 tnv Purple Monkey in Vleuten. De BIC van de bank is RABONL2U. Purple Monkey is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30180875.

Restitutie In geval van dubbele betaling of in het geval dat er met je wordt afgesproken dat een betaling wordt teruggestort, zal plaatsvinden binnen 7 dagen nadat de dubbele betaling aan het licht is gekomen of nadat de afspraak over de terugbetaling met je is gemaakt. De betaling wordt waar nodig vergezeld van een creditnota.

Betalingen voor producten uit de webshop; door het plaatsen van een bestelling in onze webshop ga je ermee akkoord dat je de betaling van de factuur zult voldoen via de aangeboden betalingsmogelijkheden in de webshop, waaronder iDeal.

2. Annuleringsmogelijkheden

Annuleringsmogelijkheden van deelnemers open trainingen; Mocht je, na inschrijving op een van onze open trainingen, helaas moeten annuleren, dan is dit mogelijk onder de volgende voorwaarden; voor alle inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Verder geldt dat een inschrijving op een open training tot minimaal 14 dagen voorafgaand aan de training kosteloos kan worden geannuleerd cq. doorgeschoven naar een andere datum met een vergelijkbare training. Ontvangen wij je annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de trainingsdatum, dan is annulering niet mogelijk en ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Echter, op alle momenten, voorafgaand aan de (eerste) trainingsdag, is het mogelijk om in jouw plaats een collega te laten deelnemen aan de training. Wij ontvangen in dat geval wel graag de naam van de deelnemer, zodat wij weten wie wij mogen verwachten.

Annuleringsmogelijkheden voor in-company trainingen; In-company trainingen worden geboekt op basis van vooraf door ons geleverde offertes. Na de acceptatie van de offerte leggen we een trainingsdatum voor je vast. Na het vaststellen van een trainingsdatum zijn boekingen vanaf 6 weken voor de trainingsdatum definitief. Vanaf die datum is het honorarium verschuldigd. Tot 4 weken voor aanvang kan de training echter nog zonder problemen en kosteloos verzet worden naar een andere datum.

Annuleringsmogelijkheden van Purple Monkey met betrekking tot open trainingen; Wij organiseren jaarlijks een groot aantal open trainingen. De belangstelling voor deze trainingen is groot. De trainingen gaan vrijwel altijd door. Echter, Purple Monkey behoudt zich het recht voor om een training te annuleren als het aantal deelnemers niet het vereiste minimum van 6 behaalt. Indien dit het geval is, word je uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de trainingsdatum hierover geïnformeerd. In overleg verschuiven wij dan de inschrijving naar een andere datum.

Indien, op de dag van de training, de trainer door ziekte is verhinderd en wij onverhoopt geen andere trainer beschikbaar hebben, zijn wij helaas genoodzaakt om de training te verschuiven. Wij treden dan in overleg met alle deelnemers om de mogelijkheden te bespreken.

Annuleringsmogelijkheden Purple Monkey met betrekking tot in-company trainingen; Indien, op de dag van de training, de trainer door ziekte is verhinderd en wij onverhoopt geen andere trainer beschikbaar hebben, zijn wij helaas genoodzaakt om de training te verschuiven. Wij treden dan in overleg met de opdrachtgever om de mogelijkheden te bespreken.

Overmacht; Indien er een overmachtssituatie ontstaat (te denken valt aan een corona-lockdown) die door beide partijen niet kan worden opgeheven en de open training of in-company training op de geplande datum niet kan doorgaan, zullen we ons uiterste best doen om gezamenlijk tot een alternatieve datum te komen of de training op een alternatieve wijze (bijvoorbeeld via MSTeams) te laten doorgaan.

3. Klachtenprocedure

Klachten over de geleverde diensten of zaken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de training of levering schriftelijk aan ons te worden meegedeeld (Purple Monkey Breinonderwijs, t.a.v. de directie, Zilverschoonlaan 7, 3452 AA Vleuten). Na deze periode gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het geleverde en afstand doet van alle rechten en bevoegdheden die je op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Klachten zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet. De directie zal binnen een periode van 1 week na ontvangst van een klacht, contact met je opnemen om de klacht te bespreken. Vervolgens streven wij naar een periode van maximaal 2 weken om de klacht op te lossen. Mocht er verschil van mening blijven bestaan, dan zal een onafhankelijke derde worden ingeschakeld. Purple Monkey maakt hierbij gebruik van Milestone Advocaten te Utrecht. De beslissing van deze onafhankelijke partij is bindend. Klachten worden geregistreerd en 5 jaar bewaard.

4. Algemene voorwaarden

Op de trainingen van Purple Monkey, zowel voor particulieren als voor zakelijke klanten gelden de algemene voorwaarden zoals verwoord via de volgende 2 links;

Consumenten

Zakelijke klanten

5. PrivacyBELEID

De persoonsgegevens die je ons toezendt, via onze formulieren op deze website of op enige andere wijze, worden vertrouwelijk behandeld. Wij respecteren je privacy. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je verzoek of inschrijving te kunnen behandelen. De gegevens van onze deelnemers worden niet aan derden verstrekt.

Alle informatie die we van de opdrachtgever of deelnemer vernemen of observeren voorafgaande/tijdens/na een training zullen wij als vertrouwelijk beschouwen en als zodanig behandelen. Vertrouwelijk is als de deelnemer of opdrachtgever dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. Zie ook;Privacybeleid Purple Monkey Breinonderwijs

6. Overigen

Offertes, cursusbedragen, facturen etc. zijn in euro’s.

Voor alle trainingen, zowel open- als in-company, geldt dat Purple Monkey bepaalt welke trainer zal worden ingezet. Tevens heeft Purple Monkey het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vraag een offerte aan voor een in-company training
Aanvragen
Vraag een van onze brochures aan
Aanvragen
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden